ANBI instelling

Stichting Vluchtelingenwerk-Samenspraak Bunnik is een ANBI instelling. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen. Zo mogen donateurs van een ANBI hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Gegevens

RSIN                                       8040.10.110
KvK                                         41182992
Sector                                    Maatschappelijke en sociale doelen

Telefoon                               030-6570700
Email                                     info@vwsbunnik.nl
Website                                www.vwsbunnik.nl
Postadres                             Camminghalaan 27a
Postcode                              3981 GD
Plaats                                    Bunnik

Strategie

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het zich op basis van de Universele Verklaring van de rechten van de Mens inzetten voor de bescherming van asielzoekers en vluchtelingen door persoonlijke steun, belangenbehartiging, opvang en al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Statuten

Statuten per 30-12-2015

Jaarverslagen

Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2019

Financiën

Financieel Jaarverslag 2015
Financieel Jaarverslag 2016
Financieel Jaarverslag 2017
Financieel Jaarverslag 2018
Financieel Jaarverslag 2019

Bestuur

Voorzitter:                                  Steven van Vulpen
Secretaris:                                  Marga Tubbing
Penningmeester:                       Hans Flipse
Algemeen / Regiovertegenw.  Marga Tubbing
Algemeen / Taalcoaching:       Edward Mac Gillavry

Bevoegdheden van het bestuur

Allen gezamenlijk bevoegd. Voor bankzaken slechts voorzitter, secretaris en penningmeester bevoegd.

Beloningsbeleid

Bestuur

Bestuursleden zijn onbezoldigde vrijwilligers en krijgen geen enkele vergoeding.

Taalcoaches

Taalcoaches zijn eveneens onbezoldigde vrijwilligers en krijgen geen vergoeding.

Maatschappelijke begeleiders

De maatschappelijke begeleiders ontvangen een forfaitaire vrijwilligersvergoeding voor alle kosten die zij in verband met hun taken/werkzaamheden maken.

Het huidige forfait bedraagt € 40,- per maand

Alleen extreme reiskosten worden vergoed à € 0,19 per km.

Personeel in loondienst

De coördinator en de administratief medewerker worden beloond conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.